Confirm cookie choices
Cookies are pieces of code used to track website usage and give audiences the best possible experience.
Use the buttons to confirm whether you agree with default cookie settings when using ebrd.com.
Grow your business in Moldova

Overview

In Moldova, the EBRD helps small and medium-sized businesses grow, succeed, then grow again, becoming genuine catalysts for their local economies, then their region.

We connect our clients to local consultants and international advisers who can help transform a huge range of businesses. From the smallest looking to grow to those going global, our expert network of doers, thinkers and advisers help our clients to step up and start thinking big.

We support businesses from many industries, such as food and beverages, wholesale and retail distribution and construction and engineering. We don’t just work in the capital city. In fact, approximately 31 per cent of our projects are outside Chisinau.

Whether it’s a new website, a quality management system, a marketing strategy or even a completely new governance structure, we work with you to define the best project to fit your needs. Then, we’ll support you through the whole process, using our years of experience to make sure the project achieves the best results. One year after every project, we return to measure the impact we made. And the results speak for themselves.

Within a year of a project:

 • 83 per cent of our clients in Moldova increase their turnover – with a median increase of 20 per cent – and 57 per cent improve their productivity, as they expand their business
 • 63 per cent see significant job creation
Key documents

 

 

În Moldova, Echipa de Consultanţă pentru Micul Business are drept obiectiv să ajute întreprinderile mici și mijlocii să crească, să se dezvolte astfel încât să devină un adevărat catalizator al economiei locale și regionale.

Punem clienţii în legătură cu experţii locali şi consultanții internaţionali care pot oferi suport unei mari varietăţi de afaceri. De la cele mai mici care vor să crească, la cele orientate spre pieţele globale, reţeaua noastră de consultanţi, teoreticieni şi experţi ajută clienţii să progreseze şi să îşi extindă perspectivele.

Noi susținem companii de afaceri din diferite domenii, precum industria alimentară, comerțul angro și cu amănuntul, construcții și inginerie. Noi nu lucrăm doar în capitală, de fapt peste 31% din proiectele noastre sunt din afara mun. Chișinău.

Fie că e vorba de o nouă pagină de internet,un sistem de management al calităţii, o strategie de marketing sau chiar o structură absolut nouă de organizare eficientă, noi lucrăm cu dvs. pentru a defini cel mai bun proiect care corespunde nevoilor dvs. Apoi vă susţinem pe durata întregului proces, apelând la anii noştri de experienţă pentru a ne asigura că proiectul obţine cele mai bune rezultate. La un an după fiecare proiect ne întoarcem să măsurăm impactul acţiunilor noastre. Şi rezultatele vorbesc de la sine.

În termen de un an de la finalizarea proiectului:

 • 83% dintre clienții noștri din Moldova înregistrează o creștere în mediu de 20% în cifra lor de afaceri; iar 57% își îmbunătățesc productivitatea, pe măsură ce întreprinderea se dezvoltă
 • 63% înregistrează o creștere semnificativă în crearea locurilor de muncă

Criterii de eligibilitate

Pentru a se califica, o întreprindere trebuie să corespundă următoarelor criterii de eligibilitate:

 • Mărime: Cu cifra de afaceri anuală de până la €50 milioane sau cu bilanțul contabil total mai mic de €43 milioane. De regulă lucrăm cu companii cu mai puțin de 250 de angajați.
 • Proprietate: Noi lucrăm cu companii private care se află in proprietatea cetățenilor locali.
 • Experiență: În mare parte lucrăm cu companii care au experiență de lucru mai mare de doi ani.
 • Domeniu: Noi lucrăm cu companii din aproape toate sectoarele și industriile. Noi NU PUTEM LUCRA cu companii angajate în activitatea militară sau producerea echipamentului militar, activitatea ce ține de tutun, jocuri de noroc sau prestarea serviciilor financiare.
 • Integritate: Ne așteptăm ca toate companiile cu care lucrăm să corespundă standardelor înalte de integritate. Noi nu lucrăm cu companii care se află sau s-au aflat în litigii, care ar putea afecta implementarea proiectului.

 

Группа Консультации для малого бизнеса в Молдове помогает малым и средним предприятиям расти, развиваться и добиваться успеха, чтобы впоследствии самим вносить вклад в развитие местной, а затем и региональной экономики.

Мы помогаем клиентам из разных отраслей найти высококвалифицированных местных консультантов и международных экспертов, способных качественно преобразовать их бизнес. Наша сеть опытных практиков, аналитиков и консультантов поможет всем нашим клиентам - как небольшим, но стремящимся к росту компаниям, так и тем, кто уже выходит на международный уровень – открыть новые горизонты и начать мыслить масштабно.

Мы поддерживаем компании, работающие во многих отраслях экономики – от производства еды и напитков, до оптово-розничной торговли, строительства и инжиниринга. Мы работаем не только в столице: 31 процента наших проектов реализованы за пределами Кишинева.

Будь то новый сайт, система управления качеством, маркетинговая стратегия или даже абсолютно новая структура управления, мы вместе с вами разработаем консультационный проект, наиболее соответствующий вашим потребностям. На протяжении всего проекта мы будем оказывать вам поддержку, используя весь свой многолетний опыт для того, чтобы ваш проект достиг наилучших результатов. Спустя год после окончания каждого проекта мы снова свяжемся с вами, чтобы оценить полученный с нашей помощью эффект. И результаты говорят сами за себя.

Через год после окончания проекта:

 • 83 процентов наших клиентов в Молдове увеличили свой оборот в среднем на 20 процентов и 57 процентов клиентов повысили производительность труда, расширив свой бизнес
 • 63 процентов отметили существенный рост рабочих мест

Критерии отбора предприятий-клиентов

Для участия в Программе предприятие должно соответствовать следующим критериям:

 • Размер предприятия: годовой оборот до 50 миллионов евро или общие активы до 43 миллионов евро. Обычно мы работаем с предприятиями с количеством сотрудников до 250 человек.
 • Собственность: мы работаем только с предприятиями, принадлежащими местным собственникам (физическим или юридическим лицам).
 • История деятельности: почти все наши предприятия-клиенты работают на рынке более двух лет.
 • Отрасль: мы работаем с предприятиями практически во всех отраслях экономики. Мы НЕ МОЖЕМ работать с финансовыми институтами, предприятиями военно-промышленного комплекса, производителями табака, а также поставщиками услуг в сфере азартных игр.
 • Репутация: мы ожидаем от компаний, с которыми работаем, высокой степени репутационной надежности. Мы не работаем с предприятиями, имеющими историю судебных разбирательств или текущие споры, которые могут повлиять на реализацию осуществляемого с нашим участием проекта.

Основные документы

Funding and results

Our work in Moldova is currently funded by the European Union and Sweden. Since starting work in Moldova in 2005, we’ve helped 1,002 enterprises access advice, thanks to funding from the Early Transition Countries Fund, the EBRD Shareholder Special Fund, Sweden, the Netherlands and the European Union.

Finanțare și rezultate

Începând cu 2005 când am lansat activitatea noastră în Moldova, am ajutat 1,002 de întreprinderi să acceseze servicii de consultanță, grație finanțării din partea Fondului Ţărilor în Tranziţie, Fondului Special al Acționarilor BERD, Guvernului Suediei, Olandei și Uniunii Europene. La moment activitatea noastră în Moldova este finanțată de Uniunea Europeană în cadrul inițiativei EU4business, Suedia și Fondul Special al Acționarilor BERD.

Доноры и результаты

С начала нашей работы в Молдове в 2005 году мы помогли 1,002 предприятиям получить доступ к консультационным услугам. Это стало возможно благодаря донорской поддержке Фонда ЕБРР для стран на ранней стадии переходной экономики (ЕТС), Специальным фондом акционеров ЕБРР, Швеции, Голландии и Европейского союза. В настоящее время наша работа в Молдове финансируется Швецией, Европейским Союзом в рамках инициативы EU4business и Специальный Фонд Акционеров ЕБРР.