Confirm cookie choices
Cookies are pieces of code used to track website usage and give audiences the best possible experience.
Use the buttons to confirm whether you agree with default cookie settings when using ebrd.com.
Grow your business in Kosovo

Industry expertise

If you are looking to compete internationally or attract investment, we also have opportunities to work with an international adviser who brings more than 15 years of senior-management experience gained in the same industry. He or she shares this know-how directly with you and your management team, to help your company become fitter and develop a credible strategy for growth.

These projects involve a strategic review of every aspect of the enterprise, from sales and marketing to exports, investment, and financial and strategic planning. Our international advisers bring their own extensive experience in the industry – they know the latest processes and technologies that work. They have been in executive management roles, so they understand the challenges that that brings. But they also know the management techniques that are truly effective and how they can be adapted for each enterprise’s needs.

What’s more, our international advisers have a network of industry contacts developed over the course of a career, often providing connections that result in supplier/buyer and partner relationships and open up new markets. We have thousands of   industry experts from across the world in our database and our network grows every year.

You can reach us by phone or email, or arrange a visit to our offices to talk with one of our staff.

 

Nëse kërkoni të konkurroni në nivel ndërkombëtar ose tërheqni investime, ne kemi edhe mundësinë për të punuar me këshilltar ndërkombëtar i cili sjell më shumë se 15 vjet përvojë në menaxhim të lartë të fituar në të njëjtën industri. Ai ose ajo ndan drejtpërdrejt me ju dhe me ekipin tuaj menaxhues njohurinë e vet, për të ndihmuar kompaninë tuaj që të bëhet më e fortë dhe të zhvillojë një strategji të besueshme për rritjen.
 
Këto projekte përfshijnë një rishikim strategjik të secilit aspekt të ndërmarrjes, që prej shitjeve dhe marketingut, e deri tek eksportet, investimet dhe planifikimet financiare dhe strategjike. Këshilltarët tanë ndërkombëtarë sjellin përvojën e tyre të madhe në këtë industri – ata i njohin proceset dhe teknologjitë më të fundit që funksionojnë. Ata kanë pasur role menaxhuese ekzekutive,prandaj i kuptojnë sfidat që sjell një gjë e tillë. Por ata njohin poashtu teknikat e menaxhimit që janë me të vërtetë efektive, dhe dinë se si mund t’i përshtatin ato për nevojat e secilës ndërmarrje.
 
Për më tepër, këshilltarët tanë ndërkombëtarë kanë një rrjet kontaktesh të industrisë, të cilin e kanë zhvilluar gjatë karrierës së tyre, shpesh duke siguruar lidhje që rezultojnë në furnizues/blerës dhe marrëdhënie partneriteti, si dhe hapin tregje të reja. Në bazën e të dhënave tona ne kemi më shumë se 1,500 ekspertë të industrisë nga 65 shtete dhe ky rrjet rritet çdo vit.
 
Ju mund të na kontaktoni përmes telefonit ose emailit, ose mund të caktoni një vizitë në zyret tona për të biseduar me ekipin tonë.
 

Funding and results

Our work in Kosovo is currently funded by the European Union, Luxembourg, Sweden and the EBRD Shareholder Special Fund. Since starting work in Kosovo in 2005, we’ve helped over 960 enterprises access advice, thanks to funding from the European Union, the Netherlands, the Taiwan-EBRD Technical Cooperation Fund, the EBRD Shareholder Special Fund, Italy, Luxembourg, Portugal, Sweden and other bilateral donors.