Confirm cookie choices
Cookies are pieces of code used to track website usage and give audiences the best possible experience.
Use the buttons to confirm whether you agree with default cookie settings when using ebrd.com.
Grow your business in Moldova

Local consultants

Businesses need your know-how

We believe that businesses need professional know-how to grow and stay competitive. We also know that while successful consultancy projects can transform businesses, many of the companies we work with have never sought outside help before and find it difficult to know where to place their trust.

That’s where we come in. We connect businesses with local consultants for dynamic projects in a range of areas of expertise, explaining the process and sharing the project cost with the client.

Working with us

Whether you are a specialised consulting company or provide a broad range of services, we are looking for experts who can help our clients achieve their goals.

Our clients demand high-quality services. In return, we make sure working with us is as simple as possible. We support you through the project process, from the diagnostic phase through to completion, helping you establish a working relationship with the client and ensuring that each project has a clearly-defined scope. Our results speak for themselves. About 82 per cent of our clients have never worked with a consultant before starting their project. By the time we carry out our project evaluation one year after the project is completed, almost 95 per cent say they would hire a consultant again – and almost half have already done so.

Working with us also means you join a growing global network of over 8,500 professionals. This gives you the opportunity to exchange ideas, and share best practices for your field. Together, we have already helped more than 30,000 companies in different countries fulfil their growth potential. 

Professional development

We know how important it is to keep broadening your expertise. We have a series of courses that shares essential skills, resources and techniques for effective and impactful consulting as well as for running a successful consulting business. The courses deliver the know-how necessary to go from embarking on a consulting career to running a profitable business and will help you deliver high quality advice that small and medium-sized businesses are ready to pay for.

Whatever your level of experience, our training courses provide best in class consulting tool kits and frameworks to help you take your ambitions forward and build a durable consulting business. So, whether you’re an expert looking to use that knowledge as a professional consultant, a young consultant seeking to build up your consulting skills, a senior member of a consulting firm eager to learn about new specialisations or the owner of a consulting business seeking to enhance your business model, get the training you need to step up your game.

There are seven courses. You can take one course, or four, or all seven, it’s up to you and what you need. Thanks to generous support of our donors, we charge a reduced participation cost for each course. Click here to find out more, or contact our local office.

 • Starting a consulting business
 • Management consulting essentials
 • Managing a consulting business
 • Marketing and selling management consulting services
 • Business diagnostics for consulting
 • Project management for consulting
 • Change management

 

Business-ul are nevoie de cunoștințele Dvs.

Noi considerăm că întreprinderile au nevoie de expertiză profesională pentru a se dezvolta şi a rămâne competitive. De asemenea ştim că, în timp ce consultanţa de succes poate ajuta întreprinderile să crească, multe dintre companiile cu care lucrăm nu au mai solicitat ajutor extern înainte şi le este greu să decidă în cine să aibă încredere.

Aici intervine rolul nostru. Noi punem în legătură întreprinderile cu experții locali pentru proiecte dinamice într-o varietate de domenii de expertiză, explicând procesul şi împărţind costul proiectului cu clientul.

Colaborarea cu noi

Fie că sunteţi o firmă de consultanţă specializată într-un anumit domeniu, fie că oferiţi o varietate de servicii, căutăm experţi care să ajute clienţii să-şi atingă obiectivele.

Clienţii noştri solicită servicii de calitate. În schimb, noi facem colaborarea cât se poate de simplă. Vă sprijinim pe toată durata proiectului, de la faza de diagnostic până la finalizare, vă ajutăm să stabiliţi o relaţie de lucru cu clientul şi ne asigurăm că fiecare proiect are un obiectiv bine definit. Rezultatele noastre vorbesc de la sine. 84 la sută dintre clienţii noştri nu mai lucraseră cu un consultant înainte să înceapă proiectul. În cadrul evaluării proiectului, care are loc la un an de la finalizare, aproape 95 la sută spun că vor folosi din nou serviciile unui consultant – şi aproape jumătate au făcut deja lucrul acesta.

De asemenea, prin colaborarea cu noi vă alăturaţi unei reţele în plină creştere de peste 7.000 de profesionişti. Aceasta vă dă ocazia să schimbaţi idei şi să împărtăşiţi cele mai bune practici în domeniu. Împreună am ajutat mai bine de 30.000 de companii să-şi atingă potenţialul de creştere.

Dezvoltare profesională

Noi înțelegem cât de importantă este dezvoltarea expertizei. Noi oferim o serie de cursuri menite să ajute la dezvoltarea competențelor esențiale, resurselor și tehnicilor pentru consultanță eficientă și cu impact, precum și pentru a conduce cu succes o afacere în consultanță. Cursurile oferă acces la expertiza necesară pentru a trece de la debutul în cariera de consultant la conducerea unei afaceri profitabile și să vă ajute să oferiți soluții de calitate, pentru care întreprinderile mici și mijlocii sunt dispuse să plătească.

Indiferent de nivelul dvs. de experiență cursurile noastre oferă cele mai avansate instrumente de consultanță, care  vă ajută să dați curs aspirațiilor dvs. și să creați o afacere durabilă. Fie că sunteți un specialist care dorește să folosească expertiza în calitate de consultant profesionist, un consultant tânăr care caută să-și dezvolte competențele de consultanță, un consultant senior dornic să asimileze specializări noi sau proprietarul unei firme de consultanță care urmărește dezvoltarea modelului de afaceri, alegeți cursul de carea aveți nevoie pentru a progresa.

Vă oferim şapte cursuri. Puteți participa la un curs, la patru, sau la toate şapte, depinde de dvs. și de necesitățile dvs. Datorită ajutorului generos al donatorilor noștri percepem o taxă redusă de participare la curs. Pentru informații suplimentare sau pentru a lua legătura cu oficiul nostru local, accesați aici:     

 • Inițierea unei afaceri în consultanță
 • Elementele de bază ale consultanței
 • Managementul unei afaceri în consultanță
 • Marketing și vânzări pentru serviciile de consultanță
 • Diagnoză de afaceri pentru consultanți
 • Managementul proiectelor de consultanță
 • Managementul schimbării.

Предприятия нуждаются в вашем опыте и ноу-хау.

Мы считаем, что предприятиям нужны профессиональные знания и опыт - ноу-хау - для роста и поддержания конкурентоспособности. Тогда как мы точно знаем, что успешный консультационный проект может преобразовать бизнес, многие компании, с которыми мы работаем, никогда ранее не пользовались услугами внешних консультантов, и не знают, кому можно доверять.

Именно здесь мы и можем помочь. Мы являемся связующим звеном между предприятием и консультантами в реализации эффективных консультационных проектов в различных областях, сопровождаем и направляем ход проекта и разделяем с клиентом затраты на его осуществление.

Работайте с нами

Мы ищем экспертов, способных помочь нашим клиентам достичь целей, как среди специализированных консультационных фирм, так и среди тех компаний, которые оказывают широкий спектр услуг.

Наши клиенты требуют самого высокого качества услуг. Со своей стороны, мы максимально упрощаем сотрудничество с нами. Мы поддерживаем вас на всем протяжении проекта с предприятием, начиная с этапа диагностики и заканчивая завершением проекта. Мы помогаем вам установить рабочие отношения с клиентом и четко определить объем и содержание консультационного проекта.

Наши достижения говорят сами за себя. 84 процента наших клиентов до участия в нашем проекте никогда не работали с консультантами. Через год после завершения проекта, почти 95 процентов наших клиентов утверждают, что привлекут консультанта снова - и почти

половина уже это сделали.

Сотрудничая с нами, вы станете частью растущей сети консультантов, насчитывающей на сегодня более 7000 профессионалов. Вы получите возможность обмена идеями и передовыми методиками в своей отрасли. Вместе мы помогли уже более 30000 компаний реализовать свой потенциал роста.

Профессиональное развитие

Мы знаем, насколько важно повышение квалификации. Мы разработали серию тренингов программ, предлагающих слушателям освоить основные навыки, средства и методики, необходимые для предоставления эффективных и результативных консультационных услуг, а также для успешного управления консультационной компанией. Тренинги предоставляют ноу-хау, необходимое чтобы пройти путь от начала карьеры в консалтинге до управления успешной и прибыльной консультационной компанией, а также помочь вам предоставлять высококачественные консультационные услуги, за которые готовы платить малые и средние предприятия.

Независимо от уровня вашего опыта, в программе наших тренингов вы найдете лучшие методики и инструменты, которые помогут вам реализовать амбициозные замыслы и построить устойчивый консультационный бизнес. Являетесь ли вы экспертом в определенной профессиональной области, стремящимся использовать свои знания в качестве профессионального консультанта, начинающим консультантом, желающим развить свои консалтинговые навыки, опытным консультантом, заинтересованным в освоении новой специализации, или владельцем консультационной компании, стремящимся улучшить свою модель ведения бизнеса - пройдите необходимое вам обучение, чтобы выйти на новый уровень.

Мы предлагаем семь тренингов. Вы можете пройти один тренинг, четыре или все семь - это зависит от вашего выбора и потребностей. Благодаря щедрой поддержке наших доноров, мы можем покрыть часть расходов. Вы можете получить более подробную информацию, перейдя по ссылке или обратившись в наш местный офис.

 • Как начать консультационный бизнес
 • Ключевые вопросы управленческого консультирования
 • Управление консультационным бизнесом
 • Маркетинг и продажа услуг по управленческому консультированию
 • Бизнес-диагностика
 • Управление проектами в консультационном бизнесе
 • Управление изменениями.

Funding and results

Our work in Moldova is currently funded by the European Union and Sweden. Since starting work in Moldova in 2005, we’ve helped 1,002 enterprises access advice, thanks to funding from the Early Transition Countries Fund, the EBRD Shareholder Special Fund, Sweden, the Netherlands and the European Union.