Confirm cookie choices
Cookies are pieces of code used to track website usage and give audiences the best possible experience.
Use the buttons to confirm whether you agree with default cookie settings when using ebrd.com.
Grow your business in Kosovo

Business advice

If your company could benefit from a specific type of know-how – the technical knowledge to build a website, for example, or to introduce a quality management system that will meet ISO standards – then we can support a range of projects. These usually involve working with qualified local consultants and often last around four to six months.

This advice covers specialised areas of expertise including:

 • strategy
 • marketing
 • organisation
 • operations
 • technology
 • engineering solutions
 • quality management
 • financial management
 • energy efficiency and environment

To make your businesses more competitive, our experts draw on and apply the latest best practice and thinking in these areas. We know each of our 285 consultants in Kosovo personally and they meet our rigorous standards. We work closely with them to deliver the highest quality advice for your business. Our aim is to build a strong, competitive market for business advice in each country that will thrive long after we’ve gone.

Thanks to our donors, we can share part of the costs of the advisory project with you. We currently cover the following proportion of the net cost of the project (applicable taxes are borne by the enterprise):

Size

Business advice engaging local consultants

Micro

(<10 employees and  <€2m turnover)

50%

Small

(<50 employees and <€10m turnover)

50%

Medium

(<250 employees and <€20m turnover)

50%

Medium+

(<€50m turnover)

50%

 

Nëse kompania juaj mund të përfitonte prej një njohurie të veçantë – për shembull, njohurisë teknologjike për të zhvilluar një faqe interneti, apo për të zbatuar një sistem të menaxhimit të cilësisë që do të plotësonte standardet ISO atëherë- ne mund të mbështesim një gamë projektesh. Kryesisht, këto përfshijnë punën me konsulentë lokal të kualifikuar, dhe shpesh, zgjasin nga katër deri në gjashtë muaj.
 
Kjo këshillë mbulon fusha të specializuara ekspertize, përfshirë:
 • strategjinë
 • marketingun
 • organizimin
 • operacionet
 • teknologjinë
 • zgjidhjet inxhinierike
 • menaxhimin e cilësisë
 • menaxhimin financiar
 • efikasitetin energjetik dhe mjedisin.
Për të bërë bizneset tuaja më konkurruese, ekspertët tanë hartojnë dhe aplikojnë praktikat dhe idetë më të mira dhe të fundit në këto fusha. Ne i njohim personalisht secilin nga 285 konsulentët tanë, dhe ata i plotësojnë standardet tona rigoroze. Ne punojmë ngushtë me ta që të ofrojnë këshillën me cilësinë më të lartë për biznesin tuaj. Synimi ynë është të ndërtojmë një treg të fuqishëm dhe konkurrues për këshillim biznesi në secilin vend, i cili do të vazhdojë të lulëzojë për një kohë të gjatë edhe pas largimit tonë.
 

Ne mbulojmë një pjesë të shpenzimeve të këtyre projekteve, në varësi të madhësisë dhe vendndodhjes së ndërmarrjes suaj si dhe llojit të këshillës që ju nevojitet.

Madhësia

Këshilla biznesi përmes konsulentëve lokal

Mikro

(<10 punëtorë dhe  <€2m qarkullim vjetor)

50%

E vogël

(<50 punëtorë dhe <€10m qarkullim vjetor )

50%

E mesme

(<250 punëtorë dhe <€20m qarkullim vjetor)

50%

E mesme+

(<€50m qarkullim vjetor)

50%

 

Funding and results

Our work in Kosovo is currently funded by the European Union, Luxembourg, Sweden and the EBRD Shareholder Special Fund. Since starting work in Kosovo in 2005, we’ve helped over 960 enterprises access advice, thanks to funding from the European Union, the Netherlands, the Taiwan-EBRD Technical Cooperation Fund, the EBRD Shareholder Special Fund, Italy, Luxembourg, Portugal, Sweden and other bilateral donors.