Confirm cookie choices
Cookies are pieces of code used to track website usage and give audiences the best possible experience.
Use the buttons to confirm whether you agree with default cookie settings when using ebrd.com.
Grow your business in Kosovo

Local consultants

Businesses need your know-how

We believe that businesses need professional know-how to grow and stay competitive. We also know that while successful consultancy projects can transform businesses, many of the companies we work with have never sought outside help before and find it difficult to know where to place their trust.

That’s where we come in. We connect businesses with local consultants for dynamic projects in a range of areas of expertise, explaining the process and sharing the project cost with the client.

Working with us

Whether you are a specialised consulting company or provide a broad range of services, we are looking for experts who can help our clients achieve their goals.

Our clients demand high-quality services. In return, we make sure working with us is as simple as possible. We support you through the project process, from the diagnostic phase through to completion, helping you establish a working relationship with the client and ensuring that each project has a clearly-defined scope. Our results speak for themselves. About 82 per cent of our clients have never worked with a consultant before starting their project. By the time we carry out our project evaluation one year after the project is completed, almost 95 per cent say they would hire a consultant again – and almost half have already done so.

Working with us also means you join a growing global network of over 8,500 professionals. This gives you the opportunity to exchange ideas, and share best practices for your field. Together, we have already helped more than 30,000 companies in different countries fulfil their growth potential. 

Professional development

We know how important it is to keep broadening your expertise. We have a series of courses that shares essential skills, resources and techniques for effective and impactful consulting as well as for running a successful consulting business. The courses deliver the know-how necessary to go from embarking on a consulting career to running a profitable business and will help you deliver high quality advice that small and medium-sized businesses are ready to pay for.

Whatever your level of experience, our training courses provide best in class consulting tool kits and frameworks to help you take your ambitions forward and build a durable consulting business. So, whether you’re an expert looking to use that knowledge as a professional consultant, a young consultant seeking to build up your consulting skills, a senior member of a consulting firm eager to learn about new specialisations or the owner of a consulting business seeking to enhance your business model, get the training you need to step up your game.

There are seven courses. You can take one course, or four, or all seven, it’s up to you and what you need. Thanks to generous support of our donors, we charge a reduced participation cost for each course. Click here to find out more, or contact our local office.

 • Starting a consulting business
 • Management consulting essentials
 • Managing a consulting business
 • Marketing and selling management consulting services
 • Business diagnostics for consulting
 • Project management for consulting
 • Change management

 

Bizneset kanë nevojë për njohuritë tua
 
Ne besojmë se bizneset kanë nevojë për njohuri profesionale për t’u rritur dhe për të mbetur konkurrues. Po ashtu, ne e dimë se përderisa projektet e suksesshme të këshillimit mund të transformojnë bizneset, shumë prej kompanive me të cilat punojmë, nuk kanë patur kurrë më parë ndihmë prej të tjerëve dhe e kanë të vështirë që të njohin se tek kush mund të kenë besim.
 
Pikërisht këtu hyjmë ne. Ne lidhim bizneset me konsulentët lokal  për projekte dinamike në një sërë fushash të ekspertizës, duke u shpjeguar proceset dhe duke ndarë kostot e projektit me klientin.
 
Bashkëpunoni me ne
 
Nëse ju jeni kompani e specializuar konsulente apo ofroni një gamë të gjerë shërbimesh, ne jemi në kërkim të ekspertëve të cilët mund të ndihmojnë klientët tanë që të arrijnë synimet e tyre.
 
Klientët tanë kërkojnë shërbime me cilësi të lartë.  Në këmbim, ne sigurohemi që puna me ne të jetë sa më e thjeshtë që të jetë e mundur. Ne ju mbështesim përgjatë procesit të projektit, që prej fazës analizuese e deri në përmbyllje, duke ju ndihmuar që të krijoni një marrëdhënie pune me klientin, dhe duke u siguruar që secili projekt të ketë një fushëveprim të përcaktuar qartë.
 
Rezultatet tona flasin vetë. Para se të fillonin projektin, 82 për qind e klientëve tanë nuk kanë punuar kurrë më parë me një konsulent. Në momentin kur ne kryejmë vlerësimin e projektit tonë një vit pas mbylljes së projektit, rreth 95 për qind e tyre thonë se do të angazhonin sërish një konsulent – dhe rreth gjysma e tyre e kanë bërë një gjë të tillë.
 
Të punosh me ne, do të thotë poashtu se ju bëheni pjesë e një rrjeti gjithnjë në rritje prej më shumë se 6,000 profesionistësh. Kjo ju jep mundësinë të shkëmbeni ide dhe të ndani praktikat më të mira të fushës suaj. Së bashku, ne kemi ndihmuar më shumë se 18,000 kompani që të përmbushin potencialin e tyre të rritjes.
 
Zhvillimi Profesional
 
Ne e dimë sa e rëndësishme është që ekspertiza juaj të vazhdojë të zgjerohet. Ne kemi një seri kursesh që ofrojnë aftësitë esenciale, burimet dhe teknikat për një këshillim efektiv dhe me impakt si dhe për të drejtuar një biznes të konsulencës. Kurset ofrojnë njohuritë e nevojshme prej fillimit të karrierës këshilluese e deri te udhëheqja e suksesshme e biznesit dhe ju ndihmon të ofroni këshilla të kualitetit të lartë që bizneset e vogla dhe të mesme janë të gatshme të paguajnë.   
 
Cilido qoftë niveli i përvojës suaj, kurset tona trajnuese ofrojnë mjetet dhe korzinat më të mira për t’ju ndihmuar që të vazhdoni përpara ambiciet tuaja, dhe të ndërtoni një biznes konsulence të qëndrueshëm.
 
Pra, nëse jeni një ekspert që kërkoni të përdorni atë njohuri si konsulent profesional, apo jeni një konsulent i ri që kërkon të ndërtojë aftësitë këshilluese, apo jeni këshilltar me përvoje të gjatë në një firme këshilluese i etur që të mësojë rreth specializimeve të reja, ose pronar i një biznesi konsulence që kërkon të përmirësojë modelin e biznesit, merrni trajnimin që ju nevojitet për të arritur qëllimin.
 
Janë gjashtë kurse. Ju mund të merrni një kurs, ose katër, ose që të gjashtë, varet prej jush dhe asaj për të cilën keni nevojë. Falë mbështetjes bujare të donatorëve tanë, ne ju japim çmim të zbritur për pjesëmarrjen në secilin kurs. Kliko këtu për të mësuar më shumë, ose kontaktoni zyrën tuaj lokale.
 • Nisja e një biznesi konsulence
 • Bazat e konsulencës për menaxhim
 • Menaxhimi i një biznesi konsulence
 • Marketingu dhe shitja e shërbimeve të Konsulencës
 • Diagnostikim biznesi për konsulencë
 • Menaxhimi i projektit të konsulencës.
 
 

Funding and results

Our work in Kosovo is currently funded by the European Union, Luxembourg, Sweden and the EBRD Shareholder Special Fund. Since starting work in Kosovo in 2005, we’ve helped over 960 enterprises access advice, thanks to funding from the European Union, the Netherlands, the Taiwan-EBRD Technical Cooperation Fund, the EBRD Shareholder Special Fund, Italy, Luxembourg, Portugal, Sweden and other bilateral donors.