Confirm cookie choices
Cookies are pieces of code used to track website usage and give audiences the best possible experience.
Use the buttons to confirm whether you agree with default cookie settings when using ebrd.com.
Grow your business in North Macedonia

Overview

In North Macedonia, the EBRD helps small and medium-sized businesses grow, succeed, then grow again, becoming genuine catalysts for their local economies, then their region.

We connect our clients to local consultants and international advisers who can help transform a huge range of businesses. From the smallest looking to grow to those going global, our expert network of doers, thinkers and advisers help our clients to step up and start thinking big.

We support businesses from many industries, such as food and beverages, wholesale and retail distribution and construction and engineering. We don’t just work in the capital city. In fact, 39 per cent of our projects are outside Skopje.

Whether it’s a new website, a quality management system, a marketing strategy or even a completely new governance structure, we work with you to define the best project to fit your needs. Then, we’ll support you through the whole process, using our years of experience to make sure the project achieves the best results. One year after every project, we return to measure the impact we made. And the results speak for themselves.

Within a year of a project:

  • 73 per cent of our clients in North Macedonia increase their turnover – with a median increase of 29 per cent – and 54 per cent improve their productivity, as they expand their business
  • 71 per cent see significant job creation
 

Во Северна Македонија тимот за поддршка на мали бизниси е тука за да им помогне на малите и средни бизниси да растат, да успеат, и повторно да растат, за да станат катализатори на нивните локални економии, а потоа и на нивниот регион.

Ние ги поврзуваме нашите клиенти со домашни консултанти и меѓународни советници кои можат да помогнат при трансформирањето на многу различни видови бизниси. Од најмалите кои се стремат да растат, до оние кои целат кон глобално ниво, нашата мрежа на експерти од чинители, мислители и советници им помага на нашите клиенти да направат чекор напред и да почнат да размислуваат глобално.

Поддржуваме бизниси од различни индустрии, како што се прехрамбената индустрија, големопродажна и малопродажна дистрибуција, граденжништво и инженеринг. Ние не работиме само во главниот град. Впрочем, околу 39 проценти од нашите проекти се надвор од Скопје.

Без разлика дали ви треба нова веб-страна, систем за управување со квалитет, маркетинг стратегија, па дури и поставување на сосема нова управувачката структура, ние работиме заедно со вас за да го дефинираме најдобриот проект кој ќе одговара на вашите потреби. Потоа, ние ќе ве поддржиме низ целиот процес, користејќи го нашето долгогодишно искуство за да бидеме сигурни дека проектот ги постигнува најдобрите резултати. После една измината година од завршувањето на секој проект, ние се враќаме кај вас за да го оцениме влијанието кое сме го направиле. А резултатите зборуваат сами за себе.

После една година од завршувањето на проект:

  • 73 проценти од нашите клиенти ја зголемуваат својата продажба – во просек за 29 проценти – и 54 проценти ја подобруваат својата продуктивност, со проширувањето на нивниот бизнис
  • 71 проценти значително го зголемуваат бројот на вработени
Критериуми за квалификација
 
За да се квалификува една компанија треба да ги исполни следниве критериуми:
  • Големина: до 50 милиони евра годишни приходи или вкупна актива до 43 милиони евра. Вообичаeно работиме со компании кои имаат помалку од 250 вработени.
  • Сопственост: Работиме со приватни бизниси во претежно домашна сопственост.
  • Зрелост: Речиси сите бизниси со кои сме работеле се активни повеќе од две години.
  • Сектор: Работиме со бизниси од речиси  сите сектори и индустрии. Но, НЕ поддржуваме компании кои се ангажирани во воени активности или производство на оружје, тутунска индустрија, игри на среќа и финансиски услуги.
Интегритет: Ние очекуваме компаниите со кои работиме да имаат високи стандарди на интегритет. Не работиме со бизниси кои имаат тековни или претходни судски процеси кои би можеле да влијаат на имплементацијата на проектот.
 
 

Funding and results

Our work in North Macedonia is currently funded by the European Union, Luxembourg, Sweden and the EBRD Small Business Impact Fund and Shareholder Special Fund. Since starting work in North Macedonia in 1998,  we’ve helped over 800 enterprises access advice, thanks to funding from  the EBRD, the European Union, the Balkan Region Special Fund, the Central European Initiative (CEI), the Netherlands, the United Kingdom, the Private Sector Support Facility for the Western Balkans, Luxembourg, Portugal, Norway, Sweden and the TaiwanBusiness-EBRD Technical Cooperation Fund.

Финансирање и резултати

Од отпочнување на нашето работење во Македонија во 1998, им помогнавме на преку 800 фирми да пристапат до совети, благодарение на финасиската поддршка од ЕБОР, Европската Унија, Балканскиот специјален фонд, Централно европската иницијатива (ЦЕИ), Холандија, Обединетото Кралство, Инструментот за поддршка на приватниот сектор во Западен Балкан, Луксембург, Португалија, Норвешка, Шведска и Фондот за соработка помеѓу Тајван и ЕБОР. Нашето работење во Македонија, во моментов, е финансирано од Европската Унија, Специјален фонд на акционери на ЕБОР, Луксембург и Шведска и Луксембург.