Confirm cookie choices
Cookies are pieces of code used to track website usage and give audiences the best possible experience.
Use the buttons to confirm whether you agree with default cookie settings when using ebrd.com.
Grow your business in Armenia

Industry expertise

If you are looking to compete internationally or attract investment, we also have opportunities to work with an international adviser who brings more than 15 years of senior-management experience gained in the same industry. He or she shares this know-how directly with you and your management team, to help your company become fitter and develop a credible strategy for growth.

These projects involve a strategic review of every aspect of the enterprise, from sales and marketing to exports, investment, and financial and strategic planning. Our international advisers bring their own extensive experience in the industry – they know the latest processes and technologies that work. They have been in executive management roles, so they understand the challenges that that brings. But they also know the management techniques that are truly effective and how they can be adapted for each enterprise’s needs.

What’s more, our international advisers have a network of industry contacts developed over the course of a career, often providing connections that result in supplier/buyer and partner relationships and open up new markets. We have thousands of   industry experts from across the world in our database and our network grows every year.

You can reach us by phone or email, or arrange a visit to our offices to talk with one of our staff.

 

Եթե Դուք ձգտում եք մրցակցել միջազգային շուկաներում կամ ներդրումներ ներգրավել, մենք նաև հնարավորություն ունենք համագործակցել միջազգային խորհրդատուի հետ, որը նույն  արդյունաբերության ոլորտում ավելի քան 15 տարիների բարձրաստիճան ղեկավար լինելով՝ կարող է  իր ձեռք բերած փորձն ի նպաստ բերել ձեր ձեռնարկության զարգացմանը: Նա իր նոու-հաուն ուղղակիորեն փոխանցում է Ձեզ և Ձեր կառավարման թիմին՝ օգնելով Ձեր ընկերությանն ավելի արդյունավետ աշխատել և աճն ապահովող հուսալի ռազմավարություն մշակել:

Այս ծրագրերը ներառում են ձեռնարկության յուրաքանչյուր կողմի ռազմավարական վերանայումը՝ վաճառքից և մարքեթինգից մինչև արտահանում, ներդրումներ և ֆինանասական ու ռազմավարական պլանավորում: Մեր միջազգային խորհրդատուներն առաջարկում  են այդ արդյունաբերությունում իրենց ունեցած սեփական հարուստ փորձը. նրանք ծանոթ են ամենավերջին արդյունավետ գործընթացներին և տեխնոլոգիաներին,: Նրանք ղեկավար պաշտոններ են զբաղեցրել, հետևաբար նրանք հասկանում են այդ պաշտոններին բնորոշ մարտահրավերները: Սակայն նրանք նաև տիրապետում են կառավարման այն տեխնիկաներին, որոնք իսկապես արդյունավետ են և գիտեն, թե ինչպես կարելի է դրանք հարմարեցնել յուրաքանչյուր ձեռնարկության կարիքներին:

Ավելին, մեր միջազգային խորհրդատուներն արդյունաբերության ներկայացուցիչների լայն ցանց ունեն, որը ձևավորել են իրենց տարիների գործունեության ընթացքում: Հաճախ նրանք օգնում են այնպիսի կապեր ստեղծել, որոնց արդյունքում մատակարար/գնորդ և այլ գործընկերային հարաբերություններ են ձևավորվում, ինչպես նաև նոր շուկաներ դուրս գալու հնարավորություններ են ստեղծվում: Մեր տվյալների շտեմարանում 65 երկրներից ավելի քան 1500 փորձագետներ կան, որոնք տարբեր արդյունաբերական ոլորտներ են ներկայացնում և մեր փորձագետների ցանցը տարեց տարի ընդլայնվում է:

Մեզ հետ կարող եք կապվել հեռախոսով կամ էլեկտրոնային փոստով կամ այցելել մեր գրասենյակները՝ խոսելու մեր աշխատակիցների հետ:

Funding and results

Our work in Armenia is currently funded by the European Union and Sweden. Since starting work in Armenia in 2003, we’ve helped over 1,496 enterprises access advice, thanks to funding from Canada, the Early Transition Countries Fund, the EBRD Shareholder Special Fund and Small Business Impact Fund, the European Union Neighbourhood Investment Facility, the Taiwan-EBRD Cooperation Fund, Sweden and the United States.