Confirm cookie choices
Cookies are pieces of code used to track website usage and give audiences the best possible experience.
Use the buttons to confirm whether you agree with default cookie settings when using ebrd.com.
Grow your business in Armenia

Local consultants

Businesses need your know-how

We believe that businesses need professional know-how to grow and stay competitive. We also know that while successful consultancy projects can transform businesses, many of the companies we work with have never sought outside help before and find it difficult to know where to place their trust.

That’s where we come in. We connect businesses with local consultants for dynamic projects in a range of areas of expertise, explaining the process and sharing the project cost with the client.

Working with us

Whether you are a specialised consulting company or provide a broad range of services, we are looking for experts who can help our clients achieve their goals.

Our clients demand high-quality services. In return, we make sure working with us is as simple as possible. We support you through the project process, from the diagnostic phase through to completion, helping you establish a working relationship with the client and ensuring that each project has a clearly-defined scope. Our results speak for themselves. 82 per cent of our clients have never worked with a consultant before starting their project. By the time we carry out our project evaluation one year after the project is completed, almost 95 per cent say they would hire a consultant again – and almost half have already done so.

Working with us also means you join a growing network of over 8,500 professionals. This gives you the opportunity to exchange ideas, and share best practices for your field. Together, we have already helped more than 30,000 companies fulfil their growth potential.

Professional development

We know how important it is to keep broadening your expertise. We have a series of courses that shares essential skills, resources and techniques for effective and impactful consulting as well as for running a successful consulting business. The courses deliver the know-how necessary to go from embarking on a consulting career to running a profitable business and will help you deliver high quality advice that small and medium-sized businesses are ready to pay for.

Whatever your level of experience, our training courses provide best in class consulting tool kits and frameworks to help you take your ambitions forward and build a durable consulting business. So, whether you’re an expert looking to use that knowledge as a professional consultant, a young consultant seeking to build up your consulting skills, a senior member of a consulting firm eager to learn about new specialisations or the owner of a consulting business seeking to enhance your business model, get the training you need to step up your game.

There are six courses. You can take one course, or four, or all six, it’s up to you and what you need. Thanks to generous support of our donors, we charge a reduced participation cost for each course. Click here to find out more, or contact your local office.

 • Starting a consulting business
 • Management consulting essentials
 • Managing a consulting business
 • Marketing and selling management consulting services
 • Business diagnostics for consulting
 • Project management for consulting
 

Բիզնեսներին պետք է Ձեր Նոու-հաուն:

Մենք հավատում ենք, որ աճելու և իրենց մրցունակությունը պահպանելու համար բիզնեսներին մասնագիտական նոու-հաու է անհրաժեշտ: Մենք նաև գիտենք, որ թեև հաջողված խորհրդատվական ծրագրերը կարող են փոխակերպել բիզնեսները, մեզ հետ համագործակցող ընկերությունների մեծ մասը նախկինում երբեք արտաքին աջակցություն չի փնտրել և դժվարանում է ճանաչել այն դերակատարներին, որոնք արժանի են իրենց վստահությանը:

Հենց այդտեղ է, որ մենք կարող ենք օգտակար լինել: Մենք կապ ենք հաստատում բիզնեսների և տեղական խորհրդատուների մասնագիտական ոլորտներին հարող դինամիկ ծրագրերի իրականացումը՝ բացատրելով գործընթացը և հաճախորդի հետ կիսելով ծրագրային ծախսերը:

Մեզ հետ համագործակցությունը

Եթե մասնագիտացված խորհրդատվական ընկերություն եք կամ ծառայությունների լայն շրջանակ եք տրամադրում, մենք փնտրում ենք փորձագետներ, որոնք կարող են օգնել մեր հաճախորդներին հասնել իրենց նպատակներին:

Մեր հաճախորդները բարձրորակ ծառայություններ են պահանջում : Մեր հերթին,, մենք ապահովում ենք, որպեսզի մեզ հետ համագործակցությունը հնրավորինս հեշտ լինի: Մենք աջակցում ենք Ձեզ ծրագրի իրականացման գործընթացում՝ ախտորոշման փուլից մինչև ծրագրի իրականացման ավարտը, օգնելով Ձեզ աշխատանքային հարաբերություններ ձևավորել հաճախորդի հետ և ապահովելով յուրաքանչյուր ծրագրի հստակ շրջանակների սահմանումը: Մեր արդյունքներն ակնհայտ են: Մեր հաճախորդների ութսուներկու տոկոսը, նախքան ծրագրի մեկնարկը, երբեք չէին աշխատել խորհրդատուի հետ: Երբ մենք իրականացնում ենք մեր ծրագրի գնահատումը ծրագրի ավարտից մեկ տարի անց, գրեթե 95 տոկոսն ասում է, որ նորից խորհրդատու կվարձի, և գրեթե կեսն իսկապես հենց այդպես էլ անում են:

Մեզ հետ համագործակցությունը նաև նշանակում է, որ Դուք միանում եք ավելի քան 8,500 պրոֆեսիոնալներից բաղկացած և անընդհատ ընդլայնվող ցանցին: Սա Ձեզ հնարավորություն է տալիս գաղափարներ փոխանակել և կիսվել Ձեր ոլորտում գոյություն ունեցող լավագույն աշխատակարգերով և փորձով: Միասին մենք արդեն իսկ ավելի քան 30,000 ընկերությունների օգնել ենք իրագործել իրենց աճի ներուժը:

Մասնագիտական զարգացում

Մենք գիտենք, թե որքան կարևոր է շարունակ ընդլայնել Ձեր մասնագիտական գիտելիքներն ու փորձը: Մենք մի շարք դասընթացներ ենք ենք առաջարկում, որոնք ներկայացնում են այն հիմնարար հմտությունները, ռեսուրսները և տեխնիկաները, որոնք անհրաժեշտ են արդյունավետ և ազդեցիկ խորհրդատվություն մատուցելու, ինչպես նաև հաջողակ խորհրդատվական բիզնես վարելու համար: Դասընթացների ընթացքում ներկայացվում է այն նոու-հաուն, որն անհրաժեշտ է խորհրդատվական գործունեության մեկնարկից մինչև շահութաբեր բիզնես վարելու համար: Այդ նոու-հաուն կօգնի Ձեզ բարձրորակ խորհրդատվություն տրամադրել, որի համար փոքր և միջին բիզնեսները պատրաստ կլինեն վճարել:

Ինչ մակարդակի էլ լինի Ձեր փորձը, մեր ուսումնական դասընթացները տրամադրում են խորհրդատվության լավագույն գործիքակազմերը և հենքերը՝ օգնելով Ձեզ առաջ մղել Ձեր նպատակները և կայուն խորհրդատվական բիզնես հիմնել: Այսպիսով, անկախ նրանից, Դուք փորձագետ եք, որը ցանկանում է կիրառել այդ գիտելիքը՝ հանդես գալով որպես արհեստավարժ  խորհրդատու, թե երիտասարդ խորհրդատու եք, որը ձգտում է բարելավել իր խորհրդատվական հմտությունները, թե խորհրդատվական ընկերության բարձրաստիճան պաշտոնյա եք, որը ցանկանում է ավելին իմանալ նոր մասնագիտացումների մասին, կամ թե խորհրդատվական բիզնեսի սեփականատեր եք, որը ձգտում է բարելավել իր բիզնես մոդելը, կարող եք մեր դասընթացներից ընտրել այն, որը Ձեզ կօգնի ընդլայնել Ձեր գործունեությունը:

Շարքը կազմված է վեց դասընթացից: Դուք կարող եք ընտրել մեկ դասընթաց, կամ չորսը, կամ բոլոր վեցը, ըստ Ձեր հայեցողության և կարիքների: Շնորհիվ մեր դոնորների առատաձեռն աջակցության, մենք յուրաքանչյուր դասընթացի դիմաց գանձում ենք զեղչված մասնակցավճար: Լրացուցիչ տեղեկատվության համար այցելեք այստեղ կամ դիմեք մեր գրասենյակ:

 • Խորհրդատվական բիզնեսի հիմնում
 • Կառավարման խորհրդատվության հիմունքներ
 • Խորհրդատվական բիզնեսի կառավարում
 • Կառավարման խորհրդատվական ծառայությունների մարքեթինգ և վաճառք
 • Բիզնես ախտորոշում խորհրդատվական բիզնեսում,
 • Ծրագրի կառավարում խորհրդատվական բիզնեսում:

Funding and results

Our work in Armenia is currently funded by the European Union and Sweden. Since starting work in Armenia in 2003, we’ve helped over 1,496 enterprises access advice, thanks to funding from Canada, the Early Transition Countries Fund, the EBRD Shareholder Special Fund and Small Business Impact Fund, the European Union Neighbourhood Investment Facility, the Taiwan-EBRD Cooperation Fund, Sweden and the United States.