Confirm cookie choices
Cookies are pieces of code used to track website usage and give audiences the best possible experience.
Use the buttons to confirm whether you agree with default cookie settings when using ebrd.com.
Grow your business in Albania

Overview

In Albania, the EBRD helps small and medium-sized businesses grow, succeed, then grow again, becoming genuine catalysts for their local economies, then their region.

 
We connect our clients to local consultants and international advisers who can help transform a huge range of businesses. From the smallest looking to grow to those going global, our expert network of doers, thinkers and advisers help our clients to step up and start thinking big.
 
We support businesses from many industries, such as food and beverages, wholesale and retail distribution and construction and engineering. We don’t just work in the capital city. In fact, 52 per cent of our projects are outside Tirana.
 
Whether it’s a new website, a quality management system, a marketing strategy or even a completely new governance structure, we work with you to define the best project to fit your needs. Then, we’ll support you through the whole process, using our years of experience to make sure the project achieves the best results. One year after every project, we return to measure the impact we made. And the results speak for themselves.
 
Within a year of a project:
  • 88 per cent of our clients in Albania increase their turnover – with an average increase of 23 per cent 
  • 72 per cent improve their productivity, as they expand their business
  • 62 per cent see significant job creation
Key documents: 

 

 

Në Shqipëri, Ekipi Mbështetës për Bizneset e Vogla është këtu për të ndihmuar bizneset e vogla dhe të mesme që të rriten, të kenë sukses, më pas të rriten sërish, të shndërrohen në katalizatorë të vërtetë për ekonomitë e tyre vendase, dhe më pas për rajonin.

Ne lidhim klientët tanë me konsulentët vendas dhe këshilltarët ndërkombëtarë të cilët mund të ndihmojnë në transformimin e një game të gjerë biznesesh. Prej atyre më të vegjël që dëshirojnë të rriten, deri tek ato që synojnë ndërkombëtarizim, rrjeti ynë i ekspertëve, mendimtarëve dhe këshilltarëve, ndihmon klientët që të bëjnë përpara dhe të fillojnë të mendojnë për gjëra të mëdha.
 
Ne i mbështesim bizneset nga shumë industri, të tilla si industria e ushqimit dhe pijeve, shpërndarjes me shumicë dhe pakicë, ndërtimit dhe inxhinieri. Ne nuk punojmë vetëm në kryeqytet. Në fakt, 52 për qind e projekteve tona janë jashtë Tiranes.
 
Nëse është një website i ri, një sistem menaxhimi për cilësinë, strategji marketingu apo edhe një strukturë plotësisht e re menaxheriale, ne punojmë me ju për të përcaktuar projektin më të mirë që i përshtatet nevojave tuaja. Më pas, ju mbështesim përgjatë gjithë procesit, duke përdorur vitet tona të përvojës për t’u siguruar që projekti të arrijë rezultatet më të mira. Një vit pas realizimit të çdo projekti, ne rikthehemi për të matur ndikimin që kemi pasur. Dhe rezultatet flasin vetë.
 
Brenda një viti të projektit:
  • 88 për qind e klientëve tanë në Shqipëri kanë rritur qarkullimin e tyre - me një rritje mesatare prej 23 për qind - dhe 72 për qind kanë përmirësuar produktivitetin e tyre, gjatë kohës që kanë zgjeruar biznesin e tyre
  • 62 për qind kanë pasur rritje domethënëse në krijimin e vendeve të punës
Kriteret e përzgjedhjes
 
Për tu përzgjedhur, një ndërmarje duhet të përmbushë kriteret e mëposhtme:
  • Madhësia : Xhiro vjetore deri në 50 milion euro , ose me një bilanc total me më pak se 43 milion euro. Zakonisht, ne punojme me ndërrmarje që kanë më pak se 250 punonjës.
  • Pronësia : Ne punojme me biznese private me pronësi vendase.
  • Jetëgjatësia : Pothuajse e gjithë puna jonë është me biznese që operojnë për më shumë se dy vjet.
  • Sektorët: Ne punojme me biznese pothuajse të çdo sektori të industrisë. Ne NUK MUND të punojme me kompani të përfshira në aktivitete dhe prodhime ushtarake, industrinë e duhanit, lojërave të fatit ose shërbime financiare.
  • Integriteti: Ne presim nga kompanitë që punojnë me ne, të aplikojnë standarte të larta integriteti. Ne nuk punojmë me biznese që kanë çështje ligjore në vazhdim ose të mëparshme që mund të ndikojnë në implementimin e projektit.
 

Funding and results 

Our work in Albania is currently funded by the European Union, Italy, Luxembourg, Sweden and the EBRD Small Impact Fund and Shareholder Special Fund. Since starting work in Albania in 1996, we’ve helped over 810 enterprises access advice, thanks to funding from the European Union, Italy, the Netherlands, Luxembourg, Japan, Canada, Portugal, Sweden, the Taiwan-EBRD Technical Cooperation Fund and the EBRD Shareholder Special Fund and Small Impact Fund.

Financimi dhe rezultatet

Që kur kemi filluar punën në Shqipëri në vitin 1996, ne kemi ndihmuar mbi 810 ndërmarrje me qasje në këshilla për biznes, në sajë të financimeve nga Bashkimi Evropian, Italia, Holanda, Luksemburgu, Japonia, Kanadaja, Portugalia, Suedia, Fondi i Bashkëpunimit Tajvan-BERZH, Fondi i veçantë i aksionerëve të BERZH-it. Puna jonë në Shqipëri aktualisht është e financuar nga Bashkimi Evropian, Italia, Luksemburgu, Suedia dhe Fondi i veçantë i aksionerëve të BERZH-it.